جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
897تامين اجتماعي70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/05/132400
897تامين اجتماعي70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1392/01/111700
897تامين اجتماعي70قرص - نيکلوزاميد - 500mg Chew1390/06/221300