دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
898تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/05/13500
898تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/01/11320
898تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1390/06/22240