يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/05/13350
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/01/11220
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1390/06/22170