پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/05/13350
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/01/11220
899تامين اجتماعي70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1390/06/22170