پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1606تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1393/07/022200
1606تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1392/05/161500
1606تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1391/03/061100
1606تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1390/06/22830