يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
889تامين اجتماعي0قرص - ناپروکسن - 250mg1395/01/281300
889تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 250mg1393/07/021000
889تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 250mg1392/05/16800
889تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 250mg1391/03/06590
889تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 250mg1390/06/22500