پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
881تامين اجتماعي0قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1395/01/282000
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1392/05/221800
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1391/05/21820
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1390/06/22720