دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1392/05/221800
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1391/05/21820
881تامين اجتماعي70قرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1390/06/22720