شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3252تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg zahravi1393/09/3019600
3252تامين اجتماعي0قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg zahravi1393/08/300
3252تامين اجتماعيقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg zahravi1392/07/0212500
3252تامين اجتماعيقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg zahravi1392/06/1912000