پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1753تامين اجتماعي85قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1394/05/2434000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1394/05/2419600
1753تامين اجتماعي94قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/010
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/1034000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/03/2012000
1753تامين اجتماعي94قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/08/0120000
1753تامين اجتماعي96قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/0119600
1753تامين اجتماعي98قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/0115000
1753تامين اجتماعي94قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/0134000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/08/0115000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/06/1912000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/04/3115000
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1391/07/029900
1753تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1390/01/2711000