شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/08/197000
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/07/219800
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/06/149800
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1394/02/029800
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1392/05/163000
1595تامين اجتماعي70قرص - موکلوبمايد - 150mg FC1382/10/252200