شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1393/08/10280000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1393/08/010
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1393/03/20280000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1393/03/20280000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1393/01/16250000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1392/07/03100000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1392/07/01118230
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1392/05/30100000
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1391/08/0991513
858تامين اجتماعي90قرص - ميتوتان - 500mg1389/10/1484500