جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
855تامين اجتماعي0قرص - ماينوکسيديل - 10mg1395/05/1212000
855تامين اجتماعي70قرص - ماينوکسيديل - 10mg1388/07/204950