دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
845تامين اجتماعي0قرص - مترونيدازول - 250mg1395/05/12550
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1394/08/06480
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1393/07/02410
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1392/05/13370
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1392/01/11250
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1391/05/21210
845تامين اجتماعي70قرص - مترونيدازول - 250mg1390/06/22170