يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1393/10/06420
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1392/05/16340
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/11/23250
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/08/16300
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/07/19250
2319تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1390/06/22160