شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
841تامين اجتماعي0قرص - متوکلوپراميد - 10mg1395/01/28400
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/05/13300
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/01/11200
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1391/05/21120
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1390/06/22100