جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/05/13300
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/01/11200
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1391/05/21120
841تامين اجتماعي70قرص - متوکلوپراميد - 10mg1390/06/22100