چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
838تامين اجتماعي70قرص - متيل تستسترون - 25mg1393/08/031800
838تامين اجتماعي70قرص - متيل تستسترون - 25mg1391/03/06450
838تامين اجتماعي70قرص - متيل تستسترون - 25mg1387/08/27275