دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1394/02/01970
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1393/02/01970
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/12/072850
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/11/02970
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/06/092850
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1392/05/19970
1328تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1390/12/081150