چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
833تامين اجتماعي70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/09/18500
833تامين اجتماعي70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/05/16270
833تامين اجتماعي70قرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1390/02/27200