جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
830تامين اجتماعي0قرص - متوکسالن - 10mg1395/05/125080
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1392/07/306400
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1391/12/263250
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1390/06/262000