يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1392/07/306400
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1391/12/263250
830تامين اجتماعي70قرص - متوکسالن - 10mg1390/06/262000