چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1394/09/162250
824تامين اجتماعي80قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/08/010
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/201500
824تامين اجتماعي83قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/202000
824تامين اجتماعي80قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/202250
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/03/051500
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1392/07/031150
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1392/07/011500
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1392/02/161150
824تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1390/11/03500