پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1394/09/181200
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/09/201000
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/05/13800
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1392/01/11600
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1391/03/30500
823تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1390/06/22390