يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
821تامين اجتماعي70قرص - متي مازول - 5mg1392/05/13370
821تامين اجتماعي70قرص - متي مازول - 5mg1392/01/11250
821تامين اجتماعي70قرص - متي مازول - 5mg1391/07/19200
821تامين اجتماعي70قرص - متي مازول - 5mg1390/06/22140