پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
818تامين اجتماعي0قرص - متادون - 5mg1395/01/28250
818تامين اجتماعي70قرص - متادون - 5mg1392/05/16150
818تامين اجتماعي70قرص - متادون - 5mg1385/01/21110