يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10915تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 1000mg ER1393/11/151200
10915تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 1000mg ER1392/12/141000
10915تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 1000mg ER1392/05/16800
10915تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 1000mg ER1391/03/06530
10915تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 1000mg ER1390/06/22460