يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
817تامين اجتماعي0قرص - متفورمين - 500mg FC1395/06/01900
817تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1393/11/15750
817تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1392/05/13660
817تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1392/01/11500
817تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1391/03/06320
817تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1390/06/22250