شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/103500
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/203500
813تامين اجتماعي57قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/300
813تامين اجتماعي67قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/206500
813تامين اجتماعي58قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/209700
813تامين اجتماعي57قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/2010000
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/05/163500
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/12/212300
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/07/191500
813تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/06/221200