پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
812تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/08/102000
812تامين اجتماعي51قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/08/010
812تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/03/202000
812تامين اجتماعي68قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/03/203600
812تامين اجتماعي51قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/03/209150
812تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1392/05/162000
812تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1391/07/191300
812تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1388/11/191400