جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1395/04/0914000
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/08/010
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/03/203600
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/03/053600
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1392/07/031800
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1392/07/011600
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1392/05/301800
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1391/02/251600
811تامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1388/04/231500