جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1396/09/2570000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1395/12/1055000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1395/12/1055000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1394/08/1326000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1394/05/2436000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1394/03/0526000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1393/08/010
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/2415080
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/2415080
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1393/03/2010000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1393/03/0510000
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1392/07/036700
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1392/07/015600
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1392/05/306400
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1391/12/094885
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1391/07/055600
803تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1390/12/224800