چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1393/05/012300
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1392/11/092000
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1392/09/122300
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1391/08/161700
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1391/02/24850
800تامين اجتماعي70قرص - مجسترول استات - 40mg1390/06/161100