پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1394/09/18440
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1393/08/03375
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/05/13350
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/01/11260
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1391/03/30220
792تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1390/06/22170