يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/05/134200
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/12/213000
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/04/182200