دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
787تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1392/05/141350
787تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1390/06/22770