پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
786تامين اجتماعي70قرص - مبندازول - 100mg Chew1393/07/02550
786تامين اجتماعي70قرص - مبندازول - 100mg Chew1392/05/13370
786تامين اجتماعي70قرص - مبندازول - 100mg Chew1392/01/11270
786تامين اجتماعي70قرص - مبندازول - 100mg Chew1390/06/22210