پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
784تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/05/292800
784تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/05/162150
784تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 75mg SC1390/02/241600