شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
783تامين اجتماعي0قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1395/05/121500
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/05/131200
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/01/11900
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1390/02/24700