چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/05/131200
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/01/11900
783تامين اجتماعي70قرص - ماپروتيلين - 25mg SC1390/02/24700