پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/05/13340
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/01/11250
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1390/06/22180