پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/05/13340
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1392/01/11250
2152تامين اجتماعي70قرص - منيزيوم اکسايد - 400mg1390/06/22180