جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8256تامين اجتماعي90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1394/08/06900
8256تامين اجتماعي90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1393/08/11800
8256تامين اجتماعي90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1392/05/13680
8256تامين اجتماعي90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1392/01/11500
8256تامين اجتماعي90قرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1390/08/01360