دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1933تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1394/08/06900
1933تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1393/08/19750
1933تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1392/05/15870
1933تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1391/05/21650
1933تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1390/08/02550