جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1822تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1394/08/06650
1822تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1392/05/15500
1822تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1391/05/21370
1822تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1385/01/21300