جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
773تامين اجتماعي70قرص - لوواستاتين - 20mg1393/06/16600
773تامين اجتماعي70قرص - لوواستاتين - 20mg1392/05/16510
773تامين اجتماعي70قرص - لوواستاتين - 20mg1391/05/21340
773تامين اجتماعي70قرص - لوواستاتين - 20mg1384/02/01300