يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
772تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 2mg1392/12/10480
772تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 2mg1392/05/13240
772تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 2mg1392/01/11180
772تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 2mg1388/12/03110
772تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 2mg1391/01/05135