جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
771تامين اجتماعي0قرص - لورازپام - 1mg1395/05/13500
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/12/10430
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/05/13215
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/01/11160
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1388/12/03100
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1391/01/05120