يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1848تامين اجتماعي70قرص - لوپراميد - 2mg1392/09/03400
1848تامين اجتماعي70قرص - لوپراميد - 2mg1392/05/13300
1848تامين اجتماعي70قرص - لوپراميد - 2mg1392/01/11200
1848تامين اجتماعي70قرص - لوپراميد - 2mg1390/06/22110