سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
767تامين اجتماعي0قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1395/05/191800
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1394/06/23700
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/09/26600
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/05/16500
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/09/26370
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/03/30320
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1390/06/22230